Thron Schipper 1977/78

Thron Gerold Schipper 1977/78

Thron Gerold Schipper 1977/78

König Gerold Schipper mit Königin Christine Schipper. Begleitung Helga ter Bahne u. Jan Schipper, Henk de Jong u. Hilde Schipper